คนวางก้อนหิน

คนวางก้อนหิน

มีชายคนหนึ่งคิดว่าหมอนเบา ก็เลยถือทั้งวัน ยิ่งถือก็ยิ่งหนัก แต่ชายอีกหนึ่งบอกว่า
ก้อนหินหนักกว่าหมอน แต่เขาวางไว้บนดิน ไม่ถือก้อนหินไว้จึงไม่รู้สึกหนัก

คนในปัจจุบันที่มีภาระหน้าที่ต้องทํางาน เลี้ยงดูครอบครัวญาติพี่น้อง เราก็ต้องทํา
หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แต่อย่าเครียดจนเกินไป ทําสบายๆ ด้วยความสุขและรักงาน ก็จะ
ทําให้เราผ่อนคลายไม่เครียด เหมือนคนวางก้อนหินไว้บนพื้น

บางคนพองานน้อย ก็เครียดเพราะเงินน้อย ถ้างานมากก็เครียดเพราะทํางานหนัก
คนแบบนี้เหมือนกันถือก้อนหินไว้ตลอดเวลา ทําให้เขาเหน็ดเหนื่อยทั้งร ่างกายและจิตวิญญาณ

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เรารู้จักสันโดษ คือ พอเพียงกับสิ่งที่ตนมีอยู่และหาได้ไม ่
แสวงหาจนเกินกําลังของตัวเอง ก็จะทําให้เราไม่เครียด ทํางานด้วยความสนุก รักเพื่อนร่วม
งาน ซื่อสัตย์กับองค์กรที่ทําอยู่ ก็จะทําให้เรา เพื่อนร่วมงาน องค์กร สังคม และประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าต่อไป

พระคันธสาราภิวงศ์