คนเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

คนเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส

 

คนที่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ดีที่สุด คือ พระเทวทัต ท่านออกบวชในศาสนาของ
พระพุทธเจ้า ได้บรรลุฌานอภิญญา สามารถเปลี่ยนสรีระเป็นรูปร่างต่างๆ ได้แม้กระทั่งพระสารีบุตรก็ยังยกย่องพระเทวทัตไว้ในพระสูตรเรื่องหนึ่งว่า ท่านมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่

ตามบันทึกของพระถั๋งซัมจั๋งกล่าวว่า พระเทวทัตเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่ง ประกอบ
ด้วยมหาบุรุษลักษณะ ๓๐ ประการ ขาดเพียง ๒ ประการก็จะทัดเทียมพระพุทธเจ้า ดังนั้น
ท่านจึงมักใหญ่ใฝ่สูงต้องการจะเป็นผู้สืบทอดปกครองสงฆ์แต่ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาของฝ่ายเถรวาทมิได้ระบุเรื่องที่พระเทวทัตมีมหาบุรุษลักษณะ ๓๐ ประการไว้

ในขณะที่พระเทวทัตถูกไฟนรกเผากําลังจะเสียชีวิต ท่านเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วย
การบูชาไฟพระพุทธเจ้าด้วยเลือดเนื้อและกระดูกของท่าน เรื่องนี้ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่พบในคัมภีร์มิลินปัญหา อรรถกถาธรรมบท และอรรถกถาชาดก เป็นคาถาว่า

อิเมหิอฏฺฐีหิตมคฺคปุคฺคลํ
เทวาติเทวํนรทมฺมสารถึ
สมนฺตจกฺขุํสตปุญฺญลกฺขณํ
ปาเณหิพุทฺธํสรณํอุเปมิ.

“ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะด้วยชีวิตด้วยกระดูกเหล่านี้ซึ่งพระองค์เป็นผู้เลอ
เลิศ เป็นอดิเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลาย เป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึก มีพระจักษุรอบด้าน ทรงลักษณะอันเกิดจากบุญนับร้อย”

การที่พระเทวทัตกลับใจมานับถือพระพุทธเจ้า และบูชาไฟเช่นนี้ส่งผลให้ท่านจะไป
เกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า อัฏฐิสสระ (ผู้ระลึกถึงอัฐิ) ในอนาคตกาลต่อไป เพราะท่านใช้อัฐิของตนบูชาพระพุทธเจ้าในขณะถูกไฟเผาอยู่

พระคันธสาราภิวงศ์