คนเห็นแก่ตัวที่สุดในโลก

คนเห็นแก่ตัวที่สุดในโลก

พ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแก่เรา เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิด ให้ความรู้การศึกษาเพื่อให้เราเติบ
ใหญ่อยู่ในสังคมได้การกตัญญูตอบแทนคุณของท่านจึงเป็นหน้าที่สําคัญของทุกคนที่ได้ชื่อว่าลูก

คนกตัญญูต่อพ่อแม่ ย่อมจะได้รับผลดีเพราะเราได้ตอบแทนหนี้ศักดิ์สิทธิ์แม้คนอื่น
จะไม ่รู้แต ่เราก็ได้รับความสบายใจ นี้คือบุญทางใจแล้ว และบุคคลนั้นย ่อมจะรู้จักกตัญญู
ตอบแทนผู้อื่นอีกด้วย

ส่วนคนที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ เขาจะกตัญญูต่อครูหรือมิตรสหายที่ช่วยเหลือได้อย่างไร
เขาจัดเป็นคนเห็นแก่ตัวที่สุดในโลก บุคคลเช่นนั้นเป็นอันตรายต่อสังคม เพราะเขาจะทําทุก
อย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ โดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนมากเพียงใด

พระคันธสาราภิวงศ์