ความงามของชราเป็นต้น

ความงามของชราเป็นต้น

 

ชรา โรค และมรณะ เป็นสิ่งที่ชาวโลกไม่ต้องการ เพราะชราย่ํายีวัยหนุ่มสาว โรคย่ํายี
สุขภาพ และมรณะย่ํายีชีวิต แต่สิ่งเหล่านี้ก็มีความงามอยู่ในตัว

คนชรามักมีมานะลดน้อยลง โกรธน้อยลง ปล่อยวางมากขึ้น เหมือนรวงข้าวที่ยิ่งแก่ก็
ยิ่งน้อมลงต่ํา คนเจ็บไข้ก็ยิ่งมีมานะลดน้อยจนแทบไม่มีเพราะไม่มีอะไรจะถือตัวว่าดีกว่าคน
อื่น คนตายก็ยิ่งไม่มีมานะเลย

ถ้าทุกคนไม่แก่ชราและเป็นโรค กิเลสก็จะไม่ลดน้อยลง จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้ามัก
อุบัติขึ้นในช่วงที่มนุษย์มีอายุ ๘ หมื่นปีเป็นอย่างมาก ไม่อุบัติในช่วงที่มนุษย์มีอายุ ๑ แสนปี
เพราะเทวทูตคือคนแก่คนเจ็บ และคนตาย ไม่ปรากฏชัดเจนนั่นเอง

ถ้าพระโพธิสัตว์ไม่เห็นเทวทูตดังกล่าว พระองค์ก็จะไม่ออกผนวช ไม่ได้บรรลุพระสัพ
พัญญุตญาณ และไม ่ได้ประกาศพระศาสนาที่ทําให้เราเกิดปัญญารู้เห็นทางสว ่างของชีวิต
นอกจากนั้น ถ้าทุกคนไม่ตาย บ้านก็คงเต็มไปด้วยคนแก่ ไม่มีที่อยู่ให้กับเด็กๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

คนที่ยอมรับชรา โรค และมรณะโดยถือว่าเป็นโลกธรรม คือ ธรรมประจําโลก ก็จะอยู่
กับมันอย่างมีความสุข สามารถรู้เห็นความงามของชราเป็นต้นตามที่มันเป็นจริง

ดังนั้น จงยอมรับและเฝ้ามองชราเป็นต้นด้วยใจเป็นกลาง ก็จะทําให้เราอยู่อย่าง
เป็นสุข ไม่เป็นทุกข์ด้วยการย่ํายีของชราเป็นต้นนั้น

พระคันธสาราภิวงศ์