ความผิดพลาด

ความผิดพลาดความผิดพลาด

 

ทุกคนมีผิดพลาดในชีวิตกันทั้งนั้น มากบ้าง น้อยบ้าง เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง

ความผิดพลาดไม ่ใช ่สิ่งที่เราต้องจดจําแล้วคิดถึงอยู่เสมอด้วยความเสียใจ แต ่เป็น
เหมือนแผนที่เดินทางที่จําเป็นต้องมีไว้ใช้ต่อไป คนที่ไม่มีความผิดพลาดเลยอาจเหมือนคนไม่มีแผนที่ ไม่อาจเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางได้

การระลึกถึงความผิดพลาดด้วยความเสียใจ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น มีแต่
ทําให้ใจของเราขุ่นมัว จึงควรมองไปข้างหน้าในขณะเดิน อย่ามองไปข้างหลัง ไม่มีใครมองข้างหลังแล้วเดินหน้าต่อไปได้

ความผิดพลาดครั้งแรกที่เกิดจากการถูกคนอื่นหลอกลวง เป็นความผิดของคนอื่นที่มุ่งทําลายเรา แต่ความผิดพลาดครั้งต่อๆ ไป เป็นความโง่ของเราเองที่หลงเชื่อคนอื่น

พระโพธิสัตว์ถือความผิดพลาดในการปฏิบัติอัตตกิลมถานุโยคเป็นบทเรียน จึงระลึกถึงทางสายกลางที่ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป แล้วสามารถค้นพบทางสายกลางในที่สุด

ด้งนั้น จงถือความผิดพลาดเป็นแผนที่ บทเรียน หางเสือ ตราชั่ง ผู้จัดการ ผู้พิพากษาครูสอน ยาชูกําลัง และดาวส่องทางชีวิต

พระคันธสาราภิวงศ์