ความสุขถาวร

ความสุขถาวร

 

ไม่ว่าชีวิตจะสมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญเพียงใดก็ตาม ถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ถือว่าชีวิตยังไม่สมบูรณ์เพราะยังต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ ถ้าเป็นปุถุชนก็มีอบายรออยู่ข้างหน้า

ไม่ว่าชีวิตจะอยู่ดีมีสุขเพียงใดก็ตาม ถ้ายังไม่บรรลุนิพพานสุข ถือว่าชีวิตยังไม่ได้รับสุขที่แท้จริง เพราะสุขทางโลกไม่ยั่งยืนเหมือนนิพพานสุข

ตราบเท่าที่ชีวิตของเรายังไม่บรรลุถึงเป้าหมาย ก็ยังพร่องจากความสมบูรณ์และความสุขที่แท้จริง

ดังนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสถึงพระอรหันต์ว่าเป็นผู้สมบูรณ์และได้รับสุขอย่างแท้จริงด้วยพระพุทธดํารัสไว้ในมงคลสูตรว่า

ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ     จิตฺตํยสฺส น กมฺปติ
อโสกํวิรชํเขมํ                เอตํมงฺคลมุตฺตมํ.

“จิตของบุคคลผู้ถูกโลกธรรมมากระทบแล้ว ไม่หวั่นไหว ไม่เศร้าโศก ไม่ขุ่นมัว เบิกบานอยู่ นี้เป็นมงคลอันสูงสุด”

พระคันธสาราภิวงศ์