ความเสื่อมของบุรุษและสตรี

ความเสื่อมของบุรุษและสตรี

ในคัมภีร์สุตตนิบาต ปราภวสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุรุษมีความเสื่อม ๓ อย่าง คือ

๑. เป็นนักเลงสตรีคือ ชอบความสุขจากสัมผัสของสตรีเพศ
๒. เป็นนักเลงสุรา คือ ชอบรสของน้ําเมา
๓. เป็นนักเลงการพนัน คือ ชอบเสี่ยงโชคและตื่นเต้น ต้องการรวยทางลัด

นักเลงอย่างที่ ๓ ถือว่าแย่ที่สุดสําหรับคนครองเรือน เพราะผีพนันขายได้ทุกอย่าง
จํานําทุกอย่าง แม้กระทั่งลูกเมียของตัวเอง พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า

อกฺขธุตฺโต ปุริสปุคฺคโล นาลํทารภรณาย.
“บุรุษผู้เป็นนักเลงการพนัน ไม่ควรเลี่ยงดูภรรยา”

ในมุทุปาณิชาดก พระพุทธเจ้าตรัสว่า สตรีมีความไม่อิ่มใน ๓ เรื่อง คือ

๑. การเสพเมถุน
๒. การคลอดลูก
๓. การตกแต่งร่างกายให้สวยงาม

พระคันธสาราภิวงศ์