ความโกรธคือความพ่ายแพ้ของชีวิต

ความโกรธคือความพ่ายแพ้ของชีวิต

ถ้าใจของเราเต็มไปด้วยความโกรธเกลียด
ชีวิตก็เหมือนดิ่งลงเหว
แต่เป็นเหวที่เราขุดขึ้นด้วยตัวเอง
เพราะเราสร้างความโกรธแล้วเก็บไว้ในใจจนฝังลึกเป็นเหว

พระคันธสาราภิวงศ์