คาถาถวายพระพร เนื่องในพิธีมงคลสมโภชวันคล้ายวันประสูติ

คาถาถวายพระพร เนื่องในพิธีมงคลสมโภชวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

         ๑.   มหาวชิราลงฺกรโณ                  ทสโม จกฺกิวํสิโก

              ธมฺมิโก ธมฺมราชา จ                สฺยามรฏฺฐธชายเต.

         พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นธรรมราชาพระองค์ที่ ๑๐

แห่งจักรีวงศ์ เปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเปรียบดั่งธงชัยแห่งราชอาณาจักรไทย

         ๒.   เขทํ อคณยี นาโถ                   รฏฺฐภารํ สมาวหํ

              วิโนทยญฺจ ทุกฺขํ ยํ                  อนฺโตรฏฺฐนิวาสินํ.

         พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของพสกนิกร มิได้คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบาก ทรงงานหนักของประเทศ และบรรเทาทุกข์ของประชาชนผู้อาศัยอยู่ภายในราชอาณาจักรของพระองค์

         ๓.   สพฺพตฺถ ปตเต วสฺโส               ยถาสฺส มานสํ ตถา

              มชฺเฌ’ธเม วิสิฏฺเฐ จ                ทยาย วตฺตเต สมํ.

         ฝนหลั่งสายธารตกลงทุกหนแห่ง ฉันใด พระทัยของพระองค์ดำเนินไปสม่ำเสมอด้วยพระมหากรุณาธิคุณในชนผู้ยากไร้ ชนชั้นกลาง และชนชั้นสูง ฉันนั้น

         ๔.   รูเปน ยสสา โสยํ                    ชลิโต กิตฺติยาปิ จ

              ราชาธิราชราชินฺโท                 ชาโต วํสสิรินฺธโร.

         พระองค์ทรงรุ่งโรจน์สง่างามด้วยพระรูปกาย ข้าราชบริพาร และพระราชอิสริยยศ จึงเป็นจอมราชันผู้เปรียบดั่งพระจักรพรรดิราช ทรงสิริมงคลแห่งราชวงศ์จักรี

         ๕.   อฏฺฐวีสทิเน’มสฺมึ                   มาเส วิชาตมงฺคลํ

              เหสฺสเต สฺยามิกา สพฺเพ            ตุฏฺฐา สมฺโมทมานสา.

         พิธีมงคลสมโภชวันคล้ายวันประสูติจะมีในวันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคมนี้ ปวงประชาชาวไทยต่างปลาบปลื้มโสมนัสเป็นล้นพ้น

         ๖.   วตฺถุตฺตยํ​ สมาคมฺม                   ยญฺจ โลเก มหิทฺธิกํ

              ปูชาคารวฏฺฐานีย-                   รญฺโญ’วํ ปตฺถยาม โภ.

         เชิญท่านทั้งหลายอ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ตั้งความปรารถนาแด่พระธรรมราชาผู้เป็นที่เทิดทูนเคารพบูชาของปวงชนชาวไทยอย่างนี้ว่า

         ๗.   สุขี นิรามโย ราชา                   สญาติคณราชินี

              สทา มหิทฺธิโก โสมฺม-              จิตฺโต จานีติโก ภเว.

         ขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระเจริญจรัสด้วยพระพลานามัย  จงนิราศร้างห่างไกลทุกข์และอุปัทวันตราย ทรงพระราชศักดานุภาพไพศาล  มีพระหฤทัยเกษมสำราญตลอดกาลทุกเมื่อ

         ๘.   ฐานโส อิจฺฉิตํ ยํ​ ตํ                   ยถากามํ สมิชฺฌตุ

              จริตฺวา สชฺชนาจารํ                   สมฺมาสมฺพุทฺธโถมิตํ

              สาสนํ โคปยํ สมฺมา                  ชีวตํ สรโทสตนฺติ.

         ขอพระองค์ทรงสำเร็จประโยชน์สมดั่งพระประสงค์โดยพลัน พระองค์ทรงประพฤติ
ยึดมั่นจรรยาแห่งสัตบุรุษอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้ว พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรยั่งยืนนาน ทรงพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ยิ่งด้วยร้อยปีเทอญ

                                                  พระคันธสาราภิวงศ์ ประพันธ์

         ขอถวายพระพร เนื่องในพิธีมงคลสมโภชวันคล้ายวันประสูติ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

      ๑. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า           เกศเศียร

เจ้าอยู่หัวทรงเสถียร                                สถิตไว้

ทศพิธราชธรรมเทียน                              ประทีปส่อง

ร. ๑๐ แห่งจักรีวงศ์ไท้                             เทิดแท้ธรณินทร์ ฯ

      ๒. ทรงถวิลที่พึ่งให้                         ทุกหน

ปวงประชาชาวไทยชน                             ช่วยเชื้อ

บรรเทาทุกข์สุขส่งผล                              เผื่อแผ่

ทรงประโยชน์โสตถิเกื้อ                           แก่เกล้าราษฎร ฯ

     ๓. ประทานพรประดุจฟ้า                    หลั่งฝน

ยิ่งพระกรุณาพระกมล                             กอรปเกื้อ

เสมอทั่วแก่ผองชน                                 ทุกชาติ

พระราชหฤทัยเอื้อ                                  โอบอ้อมอารี ฯ

      ๔. ศรีสินทรวชิระนี้                         ทรงพระนาม

พระรูปพระลักษณะงาม                           สง่าแท้

พระอิสริยยศอยู่ทุกยาม                            ยอดเยี่ยม

ธ รุ่งโรจน์รังรองแล้                                ทั่วหล้าชื่นชม ฯ

     ๕. สมพระองค์ประสูติแล้ว                 ราชสมภพ

๒๘ กรกฎามาบรรจบ                              จุ่งน้อม

ปวงประชาชาวไทยนบ                            โสมนัส

เกิดปีติปลาบปลื้มพร้อม                           พบไท้ถวายพระพร ฯ

    ๖. วอนขอพระไตรรัตนะล้ำ                  เลิศสมัย

องค์พระวชิระจอมไผท                            ทั่วแคว้น

สิริสำราญพระหฤทัย                               ทุกเมื่อ

พระโรคาพาธจุ่งแร้น                               ห่างไร้ทุกสถาน ฯ

     ๗. – ๘. บริพารญาติวงศ์พร้อม             พ้นภัย

ทรงพระประสงค์สิ่งใด                            สำเร็จแล้ว

ธรรมจรรยา ณ พระหทัย                          คงมั่น

รักษ์พระพุทธศาสนาแคล้ว                        คลาดพ้นทุกภัยเทอญ ฯ

                                                  พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ประพันธ์

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล