คําสอนสําคัญของพระพุทธเจ้า

คําสอนสําคัญของพระพุทธเจ้า

 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสอนชาวโลกไว้มากมาย คําสอนทุกอย ่างรวมลงใน
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญา

แต่คําสอนที่สําคัญที่ทําให้เราปฏิบัติศีล สมาธิและปัญญาได้คือ ความไม่ประมาท
หรือสตินั่นเอง เป็นความไม่หลงลืมในการบําเพ็ญบุญกุศล ดังพระพุทธดํารัสว่า

อปฺปมาโท อมตํปทํ(ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย)
ปมาโท มจฺจุโน ปทํ(ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย)
แม้โอวาทสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องความไม่ประมาทว่า
อปฺปมาเทน ภิกฺขเว สมฺปาเทถ.

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบําเพ็ญไตรสิกขาด้วยความไม่ประมาทเถิด”

ดังนั้น เราจึงควรตรวจสอบตัวเองว ่า วันหนึ่งเราหลงลืมมากกว ่ามีสติหรือมีสติ
มากกว่าหลงลืม จะทําให้เราพัฒนาสติได้มากขึ้น แต่ถ้าเรามิได้ตรวจสอบเช่นนี้เราจะหลงลืม
สติอยู่ในกระแสกิเลสตลอดไป ไม่อาจหลุดพ้นไปจากความประมาทได้

พระคันธสาราภิวงศ์