คําอวยพรปีใหม่สําหรับผู้ใฝ่ธรรม

คําอวยพรปีใหม่สําหรับผู้ใฝ่ธรรม

ขอให้หมดเนื้อหมดตัว

ขอให้ไม่มีอนาคต

ขอให้ไม่ได้ผุดได้เกิด

ขอให้หมดเนื้อหมดตัว คือ หมดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน

ขอให้ไม่มีอนาคต คือ อยู่แต่ในปัจจุบัน ไม่กังวลถึงอนาคต

ขอให้ไม่ได้ผุดได้เกิด คือ ขอให้ถึงพระนิพพาน ไม่ต้องมาเกิดมีภพมีชาติอีกต่อไป

พระคันธสาราภิวงศ์