ตําราวิชาการฝ่ายพม่า

– หลักภาษา
– พระวินัย
– พระสูตร
– พระอภิธรรม
– วิปัสสนา
– ปกิณกธรรม