วิปัสสนา

"วิปัสสนา หมายถึง ความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน"

ตำราหนังสือ

อานาปานทีปนี

Download

ส่องสภาวธรรม

Download

สติปัฏฐานทางสายเดียว

Download

ศึกษาวิธีเจริญสติด้วยภาษาง่ายๆ

Download

วิปัสสนานัย-เล่ม2

Download

วิปัสสนานัย-เล่ม1

Download

มหาสติปัฏฐานสูตร

Download

โพธิปักขิยธรรม

Download

พรหมวิหาร

Download

ปฏิจจสมุปบาท

Download

นิพพานกถา

Download

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

Download

วัมมิกสูตร
เหมวตสูตร

Download

เหมวตสูตร
ปุราเภทสูตรเหมวตสูตร

Download

ปุราเภทสูตร

ปุราเภทสูตร

Download