หนังสือออกใหม่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (NEW)

หนังสืออกใหม่ 4 เล่ม เชิญผู้สนใจศึกษาได้เลยจ้า

 

  1. สุโพธาลังการฎีกา (หมวดหลักภาษา)
  2. วัมมิกสูตร (หมวดวิปัสสนา)
  3. พระสุตตันตปิฎก เล่ม 12 (หมวดพระสูตร)
  4. ประกายส่องใจ เล่ม 3 (หมวดปกิณกธรรม)